Uitnodiging jaarvergadering 2019
Geachte leden,

hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van Voetbalvereniging Alem.

Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 21 November om 21.00 uur in ons clubgebouw op het sportpark "De Oude Maas".


A G E N D A :
 1. Opening;
 2. Presentielijst;
 3. Notulen d.d. 29-11-2018. Deze zijn HIER te raadplegen, of op te vragen bij de secretaris.
 4. Jaarverslag;
 5. Financieel verslag;
 6. Verslag kascommissie;
 7. Benoeming kascommissie;
 8. Bestuursverkiezing:
  - aftredend en herkiesbaar: Tonny van Lent, Niels Steenbekkers en Gerard van Mook;
 9. Voortgang verduurzamen sportcomplex (uitleg door secretaris Gerard van Mook);
 10. Mededelingen;
 11. Rondvraag;
 12. Sluiting.
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van V.V. Alem.

Gerard van Mook,
Secretaris vv Alem